ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

محصولات

رزین اپوکسی 2208

رزین اپوکسی SW 2208 اپوکسی دوجزئی بوده و در عملیات پالتروژن در شرایط دمای  بالاTg استفاده می‌گردد.   ...

رزین اپوکسی SW 2208 اپوکسی دوجزئی بوده و در عملیات پالتروژن در شرایط دمای  بالاTg استفاده می‌گردد.