ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

پروژه تعمیر، بازسازی و مقاوم سازی مخازن و اسپول های رابط واحد VC پتروشیمی بندر امام - سایت کیمیا

پروژه تعمیر، بازسازی و مقاوم سازی مخازن و اسپول های رابط واحد VC پتروشیمی بندر امام - سایت کیمیا

پروژه تعمیر، بازسازی و مقاوم سازی مخازن و اسپول های رابط واحد VC پتروشیمی بندر امام - سایت کیمیا

پروژه تعمیر، بازسازی و مقاوم سازی مخازن و اسپول های رابط واحد R&D سوانکور تایوان از رزین وینیل استر بر پایه نوالاک 907 و 977.