ایمیل

info@dcaco.co

شماره تماس

+98 071 3624 2009

پروژه FRP LINING کانال منتهی به سمپ خنثی سازی پتروشیمی فجر 2

پروژه FRP LINING کانال  منتهی به سمپ خنثی سازی پتروشیمی فجر 2

پروژه FRP LINING کانال منتهی به سمپ خنثی سازی پتروشیمی فجر 2

این پروژه به صورت لایه گذاری دستی در چهار مرحله انجام گرفت :

آماده سازی سطح

اعمال پرایمر بتن CP99

لایه گذاری دستی با رزین سوانکور 901

پوشش دهی نوار سطح