پوشش های ضد خوردگی مقاوم ساز

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت info@dcaco.co

تامین مواد اولیه و تجهیزات مهندسی کامپوزیت 09906514353

(DCA) لوگو شرکت رابین مرکب کوشا
دکتر سید مسلم علوی

دکتر سید مسلم علوی

رئیس هیئت مدیره

09171307597

s.m.alavi@dcaco.co

دریافت رزومه

دکتر امین زارع

دکتر امین زارع

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

09178171427

a.zare@dcaco.co

دریافت رزومه

مهندس مهدی پارسائی

مهندس مهدی پارسائی

عضو هیئت مدیره

09173371832

m.parsaei@dcaco.co

دریافت رزومه

مهندس محمدحسن بهمنی

مهندس محمدحسن بهمنی

عضو هیئت مدیره

09171331402

mh.bahmani@dcaco.co

دریافت رزومه